สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด 
      
1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ 

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่นคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขข้อมูล

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แผนกสรรหาและพัฒนากำลังพล กองพัฒนากำลังพล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา โทร: 02-226-1397, 02-226-1391 
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 **เมื่อตรวจสอบคุณวุฒิแล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการในการใช้สมัครสอบ**
 ติดต่อสอบถาม 02 226 1394
วันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ  ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์  https://opsd.thaijobjob.com/
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 มิถุนายน 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 370 บาท 
(ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 320 บาท ค่าบริการ sms 20 บาทและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท)  
ตำแหน่งนายทหารประทวน และ พนักงานราชการ จานวน 340 บาท 
(ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 290 บาทค่าบริการ sms 20 บาท และ ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท)                                           
ช่องทางการชำระค่าสมัคร
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเวลาทำการธนาคารทุกสาขา                                   
- KTB NERBANK (ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 110 มิถุนายน 2564)                              
- เครื่อง ATM ของธนคารกรุงไทย (ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 10 มิถุนายน 2564 )             
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์  https://opsd.thaijobjob.com/ ในหัวข้อ การรับสมัครและสอบคัดเลือก หัวข้อย่อย ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ  เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการเข้าสอบทุกครั้ง
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเมื่อไร
คำตอบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว๊ปไซด์ http://opsd.mod.go.th  หรือ  https://opsd.thaijobjob.com/
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แผนกสรรหาและพัฒนากำลังพล กองพัฒนากำลังพล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา โทร: 02-226-1397, 02-226-1391,

 ***เมื่อตรวจสอบคุณวุฒิแล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการในการใช้สมัครสอบ***
 ติดต่อสอบถาม 02 226 1394 พ.ท.สันติ ศุกระเศรณี และ พ.ต.หญิงพรรณสิริ ตันติตระกูล 
วันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
9. คำถาม : ข้อควรปฏิบัติของผู้สมัคร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนประกาศของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หรือสถานที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน