ประชาสัมพันธ์

รายชื่อและกำหนดการสอบภาคปฏิบัติสำหรับ ตำแหน่ง นายทหารประทวน รหัสตำแหน่ง ๒๐๑, ๒๐๔ และ ๒๐๘ ตำแหน่ง พนักงานราชการ รหัสตำแหน่ง ๓๒๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อและกำหนดการสอบภาคปฏิบัติสำหรับ ตำแหน่ง นายทหารประทวน รหัสตำแหน่ง ๒๐๑, ๒๐๔ และ ๒๐๘ ตำแหน่ง พนักงานราชการ รหัสตำแหน่ง ๓๒๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
รายชื่อและกำหนดการสอบภาคปฏิบัติความถนัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) สำหรับ ตำแหน่ง นายทหารประทวน รหัสตำแหน่ง ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๖ และ ๒๐๗ ตำแหน่ง พนักงานราชการ รหัสตำแหน่ง ๓๐๑ – ๓๑๙, ๓๒๒ และ ๓๒๓ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อและกำหนดการสอบภาคปฏิบัติความถนัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) สำหรับ ตำแหน่ง นายทหารประทวน รหัสตำแหน่ง ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๖ และ ๒๐๗ ตำแหน่ง พนักงานราชการ รหัสตำแหน่ง ๓๐๑ – ๓๑๙, ๓๒๒ และ ๓๒๓ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การแต่งกาย และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามมาตรการในการจัดสอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การแต่งกาย และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตามมาตรการในการจัดสอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานราชการ (วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายทหารประทวน (วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรหัสตำแหน่ง 101-114

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

กำหนดการการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผนวก ก ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (นายทหารสัญญาบัตร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (นายทหารสัญญาบัตร)
ผนวก ข ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (นายทหารประทวน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (นายทหารประทวน)
ผนวก ค ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (พนักงานราชการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (พนักงานราชการ)