ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศผลผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริงและตัวสำรอง  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   - ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   - ผนวก ข ตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   - ผนวก ค ตำแหน่งพนักงานราชการ (ตัวจริง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   - ผนวก ง ตำแหน่งพนักงานราชการ (ตัวสำรอง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการรายงานตัวผู้ที่สอบได้เป็นตัวจริง การสอบคัดเลือกกำลังผลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องยุทธนาธืการ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผนวก ข ตำแหน่งพนักงานราชการ
กำหนดการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยแยกย่อยเป็น ๓ ผนวก ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข ตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค ตำแหน่งพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ และแผนที่สถานที่สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะตำแหน่งนายทหารประทวน และตำแหน่งพนักงานราชการ ที่กำหนดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานราชการ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข ตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค ตำแหน่งพนักงานราชการ