ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยแยกย่อยเป็น ๓ ผนวก ดังนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข ตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค ตำแหน่งพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ และแผนที่สถานที่สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะตำแหน่งนายทหารประทวน และตำแหน่งพนักงานราชการ ที่กำหนดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ)
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานราชการ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข ตำแหน่งนายทหารประทวน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค ตำแหน่งพนักงานราชการ