ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการทดสอบวิภาววิสัย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดการขั้นตอนการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

                                                     โทร: 02-226-1397, 02-226-1391
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผนวก ก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผนวก ข ตำแหน่งนายทหารประทวน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผนวก ค ตำแหน่งพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผนวก ง กำหนดการขั้นตอนการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สถานที่สอบภาคปฏิบัติ

 โทร: 02-226-1397, 02-226-1391 
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางประกาศปรับเปลี่ยนวันเวลาสอบภาควิชาการ (ผนวก ง)


ตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตร
รายชื่อตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 101 ประจำแผนกปฏิบัติการ กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 102 ประจำแผนกงานพิเศษ กองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 103 ประจำแผนกเจาะปิโตรเลียม กองสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 104 นายทหารควบคุม แผนกผลิตตัวกระสุน กองการผลิต โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 105 ประจำแผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน กรมการเงินกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 106 ผู้ช่วยนายทหารบัญชี ส่วนบัญชี สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 107 นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 108 ประจำแผนกแผนงานมาตรฐาน กองมาตรฐานทางทหาร สำนักมาตรฐานทางทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 109 นายทหารเทคนิค แผนกภาพถ่ายดาวเทียม กองกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 110 ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา แผนกจัดหา กองจัดหา สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 111 ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ห้องสอบตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตร (เช้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ห้องสอบตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตร (บ่าย)


ตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน 
รายชื่อตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 201 เสมียน กองนโยบายและแผนการพัฒนาระบบราชการ สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 203 เสมียนแผนกพิธีการ กองพิธีการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 204 เสมียนแผนกการทูตฝ่ายทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 205 เสมียนแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 206 เสมียนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 207 พลขับรถ แผนกธุรการ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 208 เสมียนแผนกโครงการ กองนโยบายและแผน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 209 ช่างเครื่องยนต์ แผนกส่งกำลังบำรุง โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 210 เสมียน กองร้อยรักษาการณ์ โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 211 เสมียนการเงิน ส่วนควบคุมการเบิกจ่าย สำนักงานการเงิน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 212 เสมียนแผนกเบิกจ่ายพิเศษ ๒ กองเบิกจ่ายพิเศษ กรมการเงินกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 213 เสมียนแผนกบัญชี ๒ กองการเงิน กรมการเงินกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 214 เสมียนแผนกบริการ กองกลาง กรมการสรรพกำลังกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 215 ช่างภาพ แผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 216 เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกกิจการอวกาศ กองกิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 217 เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 218 เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกสื่อสารภาคพื้นดิน กองการสื่อสาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 219 นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ กองบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 220 เสมียนแผนกกำลังพล กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 221 เสมียนแผนกแผน กองจัดหา สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 222 ช่างเขียนแบบ แผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 223 นายสิบพยาบาล ส่วนตรวจรักษา สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ห้องสอบตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน

ตำแหน่งพนักงานราชการ
รายชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 301 พนักงานถ่ายรูป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 302 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 303 ช่างกลโรงงาน ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 304 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 305 พนักงานบรรจุหีบห่อ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 306 ช่างโลหะ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 307 ช่างไฟฟ้า ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 308 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 309 พนักงานบรรจุดินระเบิด ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 310 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 311 ช่างไม้ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 312 ช่างซ่อมเครื่องยนต์สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 313 ช่างไฟฟ้าสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 314 ช่างประณีตศิลป์ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 315 พนักงานตัดผม กรมพระธรรมนูญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 316 พนักงานพัสดุ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 317 พนักงานขับรถทุ่นแรง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 318 พนักงานดับเพลิง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง 319 ลูกมือช่าง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ห้องสอบตำแหน่งพนักงานราชการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่มหาวิทยาลัยรังสิตหมายเหตุ:

         ๑. ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ”  และ “บัตรประจำตัวประชาชน” หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ใบอนุญาตการขับขี่, หนังสือเดินทาง เป็นต้น ไว้ให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจด้วย)

         ๒. การแต่งกาย ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสวมเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นคอกลม หรือ คอวี ไม่มีกระเป๋า กางเกงวอร์ม

(ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบ) กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวไปในวันสอบ

         ๓. การสอบภาควิชาการ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B, ยางลบ และปากกา มาเท่านั้น ยกเว้น ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร รหัส ๑๐๓ และ ๑๐๔ ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้


         ๔. การทดสอบวิภาววิสัย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B และยางลบ มาเท่านั้น

         ๕. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเตรียมชุดกีฬา มาด้วย

         ๖. การตรวจร่างกาย และทดสอบจิตเวช  เฉพาะผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และตำแหน่งนายทหารประทวน เท่านั้น

         ๗. แผนที่การเดินทาง ไปสถานที่สอบตามแนบท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างการแต่งกายเข้าห้องสอบ